"நன்மக்கள் உள்ளமெலாம் நல்லொளியால் நிரம்பட்டும், நன்னெறிபால் எல்லோரும் ஒருங்கிணைந்து திரும்பட்டும்"

Home

 

 
.. Difficulty reading Tamil Text?
.. Tamil Fonts
.. எங்களுடன் தொடர்புகளுக்கு...
.. தமிழில் சுலபமாக எழுத! 
.. யுனிகோட் தமிழில் தட்டச்சு செய்ய

தமிழ் எழுத்துரு

Tamil Fonts

 • Aks Tamil Cheran – 173 characters (293 glyphs) in version 1.00
  Ranges:   Basic Latin; Tamil
  OpenType layout tables:   Tamil
  Family:   Sans-serif
  Styles:   Regular
  Availability:   Included in Aksharamala 2004 - Free Edition, available for free download (registration required) from Aksharamala.com - Aksharamala 2003

 • ArulMathi_Unicode – 272 glyphs in version Murasu Anjal 9.0.1
  Ranges:   Basic Latin; Tamil
  OpenType layout tables:   Tamil
  Family:   Monospace
  Styles:   Regular
  Availability:   Included in Anjal Unicode Fonts, available for free download (registration required) from Yahoo! Groups : anjal Files

 • ETTamilNew – 162 characters (289 glyphs) in version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.38
  Ranges:   Basic Latin (43); Latin-1 Supplement (4); Devanagari (3); Tamil (75); General Punctuation (7); Currency Symbols (2); Geometric Shapes (3); Miscellaneous Symbols (1)
  OpenType layout tables:   Tamil
  Family:   Serif
  Styles:   Regular
  Availability:   Free download from Ernst Tremel’s Tamil page

 • InaiKathir_Unicode – 270 glyphs in version Murasu Anjal 9.0
  Ranges:   Basic Latin; Tamil
  OpenType layout tables:   Tamil
  Family:   Serif
  Styles:   Regular
  Availability:   Included in Anjal Unicode Fonts, available for free download (registration required) from Yahoo! Groups : anjal Files

 • InaiMathi_Unicode – 272 glyphs in version 9.0.1
  Ranges:   Basic Latin; Tamil
  OpenType layout tables:   Tamil
  Family:   Serif
  Styles:   Regular
  Availability:   Included in Anjal Unicode Fonts, available for free download (registration required) from Yahoo! Groups : anjal Files

 • JanaTamil – 120 characters (205 glyphs) in version 0.99.1 (July 2004)
  Ranges:   Basic Latin (non-alphabetic); Tamil
  OpenType layout tables:   Tamil
  Family:   Sans-serif
  Styles:   Roman
  Availability:   Free download from JanaTamil

 • Latha – 193 glyphs in version 1.21
  Ranges:   Basic Latin (numerals and punctuation); Tamil
  OpenType layout tables:   Tamil
  Styles:   Regular
  Availability:   Supplied with Microsoft Windows 2000 and Windows XP

 • SooriyanDotCom – 166 characters (288 glyphs) in version 1.00 March 19, 2004, initial release
  Ranges:   Basic Latin (95); Tamil (70); Geometric Shapes (1)
  OpenType layout tables:   Tamil
  Styles:   Regular
  Availability:   Free download from Sooriyan.com - FREE Tamil Unicode Font - SooriyanDotCom.ttf

 • TabAvarangal2 – 402 glyphs in version 2.0
  In addition to the Unicode Tamil range, this font uses the Latin-1 Supplement code points for the 8-bit Tamil character set specified by the Tamil Nadu government
  Ranges:   Basic Latin; Tamil; General Punctuation
  Family:   Sans-serif
  Styles:   Regular
  Availability:   Free download from Tamil Unicode or t_kutal_n

 • TAU_1_ELANGO_Barathi – 117 characters (239 glyphs) in version 1
  Ranges:   Basic Latin (43); Latin-1 Supplement (2); Tamil (61); General Punctuation (9); Mathematical Operators (1); Geometric Shapes (1)
  OpenType layout tables:   Tamil
  Family:   Sans-serif
  Styles:   Regular
  Availability:   Free download from India's Premier Digital Print Web Multimedia Design Studio & Training Plus Online Store (click “Free Download”)

 • ThendralUni – 159 characters (231 glyphs) in version 1.0; May, 2003
  Ranges:   Basic Latin (94); Latin-1 Supplement (1); Tamil (57); General Punctuation (6); Geometric Shapes (1)
  OpenType layout tables:   Tamil
  Family:   Sans-serif
  Styles:   Regular
  Availability:   Free download from Index of /csd_one/fonts

 • TheneeUni – 148 characters (261 glyphs) in version 3.001
  Ranges:   Basic Latin (95); Latin-1 Supplement (1); Tamil (48); General Punctuation (2); Currency Symbols (1); Geometric Shapes (1)
  OpenType layout tables:   Tamil
  Family:   Sans-serif
  Styles:   Regular
  Availability:   Free download from Index of /csd_one/fonts

 • TheneeUniTx – 259 characters (309 glyphs) in version 3.001
  Ranges:   Basic Latin (95); Latin-1 Supplement (94); Latin Extended-A (3); Latin Extended-B (1); Spacing Modifier Letters (1); Tamil (48); General Punctuation (13); Currency Symbols (1); Letterlike Symbols (1); Mathematical Operators (1); Geometric Shapes (1)
  In addition to the Unicode Tamil range, this font uses the Latin-1 Supplement code points for 8-bit Tamil characters
  OpenType layout tables:   Tamil
  Family:   Sans-serif
  Styles:   Regular
  Availability:   Free download from Index of /csd_one/fonts

 • TSCuthamba – 117 characters (239 glyphs) in version 1.00 September 5, 2003
  Ranges:   Basic Latin (43); Latin-1 Supplement (2); Tamil (61); General Punctuation (9); Mathematical Operators (1); Geometric Shapes (1)
  OpenType layout tables:   Tamil
  Family:   Sans-serif
  Styles:   Regular
  Availability:   Free download from http://www.chennainetwork.com/font.html

 • VaigaiUni – 148 characters (261 glyphs) in version 3.001
  Ranges:   Basic Latin (96); Latin-1 Supplement (1); Tamil (49); General Punctuation (6); Geometric Shapes (1)
  OpenType layout tables:   Tamil
  Family:   Sans-serif
  Styles:   Regular
  Availability:   Free download from Index of /csd_one/fonts

 • Akshar Unicode, Arial Unicode MS, Code2000, Free Serif and Saraswati5 can also display Tamil

 • Tamil test page

Copyright © 2006 TamilNenjam.com All right reserved
Best viewed IE 4 and above. Netscape 7.x, FireFox 0.8 and above.with resolutions 800x600 and above